פרשיות הלימודים

14001 מתמטיקה 1

14002 מתמטיקה 2

א. אלגברה

חזרה על  יסודות, שברים אלגבריים, אחוזים, משוואות ליניאריות, ריבועיות,  פרמטריות, פונקציות ליניאריות וריבועיות. גרפים

חזקות ולוגריתמים, פונקציות טריגונומטריות אלמנטריות                                                                                 

ב. גיאומטריה וטריגונומטריה

גיאומטריה של המישור

גיאומטריה של המרחב

ג. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תכונות כלליות של פונקציות חד ערכיות, מושג הנגזרת, שימוש בנגזרת, אינטגרל

174012 סטטיסטיקה

הקניית מושגי יסוד ויכולת ליישומם לצורך הבנת מאמרים מקצועיים, מחקרים וביצוע פרוייקט הגמר.

סטטיסטיקה תיאורית: סוגי נתונים, ארגון נתונים בטבלאות וגרפים, מדדי מרכז ומדדי פיזור. בניית קבצי נתונים ב-spss, יצירת התפלגויות, חישוב וקריאת מדדי מרכז ופיזור.

התפלגות נורמלית: חישובי הסתברויות ושימוש בטבלה נורמלית.

התפלגות דגימה: מדגם, משפט הגבול המרכזי, תוחלת ושונות ממוצע המדגם.

הסקה סטטיסטית: אמדים נקודתיים, מרווחי סמך לתוחלת ושונות, התפלגות Z והתפלגות T, בדיקת השערות על השונות. חישוב הערך P.value והסקת השערות סטטיסטיות על פיו. מושג התוחלת והשונות, התפלגות בינומית, פואסונית ומעריכית.

רגרסיה: הגדרת המתאם הליניארי, חישובו, קווי רגרסיה, ניבוי תוצאות, תיאור גרפי של קו הרגרסיה ובדיקת מבחני מובהקות.

מבחני X לבדיקת אי תלות. חישוב והצגת המבחנים ע"י תוכנת  SPSS

מבחני שונות חד כיוונית.

הסתברות: קבוצות, קומבינטוריקה, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנה.

14045 אנגלית עיונית וטכנית 1

הקניית ושיפור מיומנויות הבנה של קריאת טקסטים באנגלית, בעיקר בתחום טכנולוגיות מים. הרחבת אוצר המילים הרלבנטיות לתחום זה. שיפור יכולת התקשור בע"פ. ידע בסיסי ופונקציונלי בדקדוק בשפה האנגלית. הקורס יקנה לסטודנטים בסיס טוב יותר לקריאה והבנת ספרות מקצועית בתחום המים כגון מאמרים ותקנים.

64910 יישומי מחשב

סוגי מחשב, ציוד היקפי, מערכת הפעלה DOS;  תוכנת Windows אפשרויות בסיסיות, תכניות עזר. מעבד תמלילים Word: פונקציות עיקריות, טקסט, גרפים טבלאות. גליון אלקטרוני: הגדרות, אפשרויות. Excel: עבודה בסיסית, פונקציות פשוטות, פורמט, גופנים טבלאות וכו’. גרפיקה של Excel: סוגי גרפים, רגרסיה לינארית. שילוב תוכנת עיבוד תמלילים עם תוצאות מגליון אלקטרוני ותוכנות אחרות. עבודה ב-Power Point. יצירת מצגת, עבודה עם מצגת, הוספה והתאמת טקסט. שימוש במערכת צבעים, ציור ושינוי אובייקטים. הפקת והצגת שיקופיות. יצירת מצגת מולטימדיה. שימוש ב-Internet, דואר אלקטרוני. עבודה בתבנית HTML. הוספת היפר-קישורים   (Hyperlinks) לעבודה.

14022 פיסיקה

הכרת חוקי המכניקה הבסיסיים.

תנועה לאורך קו ישר, וקטורים ורכיביהם,  החוק הראשון של ניוטון-  חוק ההתמדה. מומנטים – שיווי משקל, מרכז כובד. תנועה וחיכוך – משקל, מתיחות, דחיפה של מוט, הכוח הנורמלי, חיכוך סטטי וקינטי, תנועה במישור משופע. החוק השלישי של ניוטון. עבודה ואנרגיה, חוק שימור האנרגיה, הספק.

174060 גאודזיה

מבוא לגאודזיה: ביטויים גיאודטיים, מדידות, הגדרות של יחידות מדידת אורך, זווית, שטח.

עקרונות מדידה: יחידות מדידה אירופאיות ואנגליות (אינטש, פיט, יארד, מיל – יחס עם מטר). עקרונות מדידה "מכלל לפרט". מדידות אופקיות ואנכיות.

מכשירי מדידה: תחנה כוללת, מאזנת, לתות, פריזמות, גלונים, רולטקות.

מדידת אורך: העברת אורך מדוד (משופע) לאופק. חישוב פונקציה אופקית על סמך משתנים משופעים.

שיטות קואורדינטות: גיאוגרפיות, גיאודטיות, פולריות, ישרות. רשת בקרה אופקית של מדינת ישראל. טריאנגולציה, פוליגונים, טרילטראציה.

גובה: גובה יחסי וגובה מוחלט. פני הים. רשת בקרה אנכית של מדינת ישראל. איזון גאומטרי סגור וקשור. פנקס איזון של נקודות מעבר. איזון שטח לצורך עבודות עפר באופק ובשיפועים.

שטחים: שיטות חישוב שטחים – חלוקה למשושלים (נוסחאות טריגונומטריות, הרון), שיטת קואורדינאטות, שיטת טרפזים ואינטגרלים (סימפסון).

קשתות: התווית קשתות מעגליות. אלמנטים ראשיים ומשניים של קשת. שיטות: "מהמשיק", "מהמיתר".

GPS: עקרונות מדידות GPS לצורך עבודות ביסוס גאודטי.

 

174015 שרטוט טכני ותיב"ם

שרטוט טכני: היטלים, איזומטריה, חתכים, גופים גליליים, פתח בגוף גלילי. מבוא לשרטוט ממוחשב, הצגת התוכנה "דרישות חומרה".

אוטוקד: קביעת ממידי השרטוט limits, פקודות המשפיעות על גודל ואיכות השרטוט, regen, zoom, הגדרת נקודות על המסך במערכת צירים יחסית ואבסולוטית "קורדינטה", ישויות גאומטריות דו ממדיות לשרטוט קו, מעגל, קשת, שרטוט הטלים, עריכת ישויות גאומטריות (קיטוט, מחיקה, הזזה, שינוי מימד, סיבוב), מילוי וצביעת משטחים – שרטוט חלקי מכונה בחתך, עבודה בשכבות.

 

174021 כימיה כללית 1

174024 כימיה כללית 2

הקניית כלים להבנת נושא הכימיה שיהוו בסיס לקורסים מתקדמים בכימיה וקורסי המשך העוסקים בטיפול במים ובשפכים. הקורס יכלול סקירה היסטורית של התפתחות מדע הכימיה,  הבנת עקרונות וחוקי יסוד בכימיה, הכרת מבנה האטום, סוגי קשרים וראקציות אופיניים,  הכרה של תגובות כימיות שונות והיבטים כמותיים של תהליכים כימיים.

מושגי יסוד: תערובת, תמיסה, תרכובת, יסוד,חומר טהור, מתכות, אל-מתכות, אטום, מולקולה, יון. סימולים, נוסחות וניסוחי תגובה, נוסחה אמפירית, נוסחה מולקולרית. מצבי צבירה, הפרדת תערובות (זיקוק), חוק שימור החומר, חוק ההרכב הקבוע.

 

חומרים יוניים.

מבנה האטום.

המערכה המחזורית.

מבנה, קישור ותכונות החומר: קשר כימי, קשר מתכתי, קשר יוני, קשר קוולנטי. תכונות החומרים המולקולריים.

סטויכומטריה -היבטים כמותיים בכימיה: מסה אטומית יחסית, מול, מסה מולרית, ריכוז מולרי. תמיסות וריכוזים. שיווי-משקל במערכת הומוגנית.

בסיסים וחומצות.

חמצון-חיזור.

 

174004 כימיה של המים 1

174016 כימיה של המים 2

הכרת המדדים המשמשים לקביעת איכות מים ושפכים, גורמיהם ודרכי קביעתם.

פרמטרים אורגנולפטים. פרמטרים מקבוצת החנקן. מרכיבי חומצה ובסיס במים. קבוצת הקשיות. קבוצת המוצקים. קבוצת המינרלים. מתכות בעיתיות. חמצן מומס במים. תצרוכת חמצן ביוכימית. תצרוכת חמצן כימית. מקור ואנליזה של דטרגנטים במים. מקור ואנליזה של מרכיבי פוספט. מקור ואנליזה של מרכיבי שומן (גריז) בשפכים. כלורינציה וקביעת מרכיבי כלור.

תכנית המעבדות: בדיקות מים ראשוניות. חומציות ובסיסיות במים. קביעת קשיות מים וסידן. חמצן מומס וצריכת חמצן. קביעות ספקטרופוטומטריות של חנקן. קביעת זרחן כללי, אנאורגני ואורגני. קביעת כלור במים. קביעת פלואוריד. קביעה ספקטרופוטומטרית של יוני מתכות. מוצקים בשפכים. קביעת מדדים בבוצה משופעלת. חומרים פעילי שטח. בדיקות שדה כימיות לאיכות מים ושפכים.

 

174027 כימיה אורגנית

הכרת מושגי יסוד בכימיה אורגנית. סקירה שלהקבוצות הפונקציונאליות, מבחינת תכונות כימיות ופיזיקאליות, שיטות סינתטיות להכנתןוכן תגובות אופייניות להן. סקירת מנגנוני תגובות עיקריים האופיינים במים ובקרקע.

מבוא: סיווג תרכובות אורגניות לפי קבוצות פונקציונליות, הקשר הכימי בתרכובות אורגניות. קביעת שמות של תרכובות אורגניות לפי כללי IUPAC.

אלקאנים: איזומריה של אלקאנים, ציקלואלקאנים ואלקיל הלידים. פחממנים לא מסועפים ומסועפים. שימוש במודלים. קשרים בין מולקולריים (קשרי ון דר ואלס, קשרים לא קוטביים). תכונות: מצבי צבירה, מסיסות במים ובממסים לא מימיים. זיקוק נפט גולמי. האלקאנים כדלקים, ניסוח תגובות שריפה של אלקאנים.

אלקנים: איזומרים גאומטריים ציס וטרנס ויציבותם היחסית. סיפוח אלקטרופילי – מנגנון, יציבות יוני קרבוניום. כלל מרקובניקוב.

כהלים: הקבוצה הפונקציונלית. מיון כהלים לראשוניים, שניוניים ושלישוניים. קשרי מימן בכוהל והשפעתם על אנתלפיות אידוי ומסיסות הכוהל במים. תהליך הפקת כוהל מאלקיל הליד. תגובות עם מתכות. תגובות חמצון והכרת תוצרי החמצון.

חומצות ובסיסים אורגניים: הפקת חומצה קרבוקסילית בתהליך חמצון כוהל ראשוניץ תכונות ותגובות אופייניות לחומצה. אמינים: הקבוצה הפונקציונלית. חלוקה לאמין ראשוני, שניוני ושלישוני. הפקת אמין מאלקיל הליד. האמין כבסיס.

 

174007 מיקרוביולוגיה כללית וסניטרית 1

174010 מיקרוביולוגיה כללית וסניטרית 2

הכרת עולם המיקרואורגניזמים, תכונותיהם, הפוטנציאל הנזקי והתועלתי הגלום בהם. ידיעת עקרונות העבודה עם מיקרואורגניזמים ומקורם בסוגי המים השונים.

מבוא למיקרוביולוגיה: מושגי יסוד, סדרי גודל, מבנה ותפקוד התא החי, מיון לאאוקריוטים ופרוקריוטים, תפקיד מרכיבי התא השונים, סקירה היסטורית.  

חיידקים: מבנה המעטפת של תא החיידק ותפקודה: הממברנה, הדופן, חיידקים גרם חיוביים וגרם שליליים, ממברנה חיצונית בגרם שליליים, הקפסולה. הכרומוזום ושלבי מחזור התא הבקטריאלי. חיידקים יוצרי ספורות. תנועת החיידק ותגובות טקטיות. שעריות. חומרי תשמורת.

חלוקת התאים ותהליך הגידול של החיידקים: שלבי עקומת הגידול, חישוב קצב גידול וזמן דור. השפעת גורמים שונים על קצב הגידול. מיון מיקרואורגניזמים לפי דרישות תזונתיות. הדרישה לחמצן. שיטות למעקב אחר התרבות חיידקים.

מטבוליזם בסיסי ליצירת אנרגיה בחיידקים.

חיידקים גורמי מחלות.

שיטות לסילוק או השמדת חיידקים.

וירוסים: מבנה, הרכב, מיון. מחזור החיים של הנגיפים הבקטריאליים והאנימליים. וירוסים כגורמי מחלות.

פרוטוזואה: מורפולוגיה. גורמי מחלות.

מיקרואורגניזמים המשמשים אינדיקטורים לזיהום מים. תקנים מיקרוביאלים לאיכות מים ושפכים. שיטות מיקרוביאליות מקובלות לקביעת איכות מים. הטיפול האנטימיקרוביאלי במים.

תכנית המעבדות: לימוד שיטות זריעה, הכרת מיקרואורגניזמים בסביבות טבעיות שונות, מורפולוגיה של מושבות, צביעות ביולוגיות (צביעת גרם, צביעת נבגים), מדידה כמותית של חיידקים (ספירה חיה, מדידת עכירות, MPN, סינון ממברנלי), הכנת עקומת גידול של חיידקים בהשפעת גורמים שונים, בידוד וסקירת חיידקי קרקע, כלורינציה, זיהוי מיקרואורגניזמים, גידול וספירת בקטריופאג'.

 

174009 חשמל, מנועי חשמל ואלקטרוניקה

הכרת עקרונות הזרם החשמלי והבנת יישום עקרונות החשמל במערכות מים.

יסודות: מבנה האטום, מטען חשמלי, התנגדות חשמלית, זרם, מתח, הספק ואנרגיה חשמלית.

מעגלים: מעגלים חשמליים בזרם ישר, חומרים מוליכים ומבודדים, חוק אוהם, התנגדות סגולית, חיבור נגדים בטור, חיבור נגדים במקביל, חיבור נגדים במעורב, המרת אנרגיה, הגנות על מעגלים חשמליים, קבלים במתח ישר – טעינה ופריקה.

מגנטיות: מגנט טבעי, קטבים, שדה מגנטי וקווי כוח מגנטיים, שדה מגנטי שנוצר מסביב מוליך נושא זרם. כלל הבורג , אלקטרומגנט, חוק היד –השמאלית, הגדלים: שטף מגנטי וצפיפות שטף מגנטי, יחידות, כוח הפועל על מוליך נושה זרם הנמצא בשדה מגנטי  - מומנט הפועל על כריכה נושאת זרם.

מתח וזרם חילופין-חד מופעי: יצור מתח חילופין סינוסאוידאלי, המושגים: משרעת, תדירות, מתח מקסימאלי, תדירות מעגלית, מופע (פאזה) והפרש מופע, נגד במתח חילופין סינוסאוידאלי.

קבל במתח חילופין סינוסאוידלי, סליל במתח חילופין סינוסאוידאלי, העכבה של המעגל החשמלי. הספקים: פעיל, עיוור ומדומה ויחידותיהם, מעגל RLC  במתח חילופין סינוסואידאלי, גורם ההספק של מעגל חשמלי, משמעות שיפור גורם ההספק מעגלי תהודה ותדר תהודה.

מתח וזרם חילופין – תלת מופעי: יצור מתח חילופין תלת מופעי סינוסאוידאלי, מתח פאזי ומתח קווי (שלוב) זרם פאזי וזרם קווי, חיבור צרכנים בחיבור כוכב סימטרי, חיבור צרכנים בחיבור כוכב לא סימטרי, חיבור צרכנים בחיבור משולש סימטרי ולא סימטרי, חישובי הספקים בצרכן תלת פאזי סימטרי ולא סימטרי.

174010 מכניקת נוזלים /  הידראוליקה 1

174029 מכניקת נוזלים /  הידראוליקה 2

הידרוסטטיקה:

מבוא: יסודות: זורם, נוזל, גז, הידרוסטטיקה, הידרודינמיקה. מימדים ויחידות. מערכות יחידות שונות.

תכונות סטטיות של נוזלים – צפיפות,משקל סגולי,מסה ומשקל יחסיים.

לחץ הידרוסטטי, יחידותיו ותכונותיו – מקורות של לחץ. חוק פסקל. לחץ ודחיסות. התפשטות תרמית ולחץ. משוואה יסודית בהידרוסטטיקה. חישובי לחץ.

לחץ מוחלט (absolute)ולחץ נמדד(gage): לחץ אטמוספרי ולחץ ברומטרי. לחץ יתר ותת-לחץ (לחץ מנומטרי ולחץ וואקומטרי). מדי הלחץ וסוגיהם. משוואת מדי הלחץ. 

חישובי מדי הלחץ נוזליים – לחץ וכוח. העברה והפיכה. כוח לחיצה על מישור אנכי ומישור משופע. מרכז הלחץ ומיקומו. חוק ארכימדס. ציפת הגופים.

הידרודינמיקה:

קינמטיקת נוזלים – (קו זרם, מסלול, מהירות ומהירות ממוצעת בחתך).

ספיקה נפחית, מסית, משקלית. משוואת הרציפות. צמיגות קינמטית, דינמית. מספר רינולדס Re. משטרי הזרימה. זרימה למינרית וטורבולנטית.

משוואת ברנולי עבור נוזלים אידיאליים. אנרגיה סגולית. שיטה לפיתרון בעיות זרימה.

מדידות זרימה. שפופרת פיטו, צינור וונטורי.

הספק הידראולי. הספק הנוזל בסילון. משאבה כמקור וטורבינה כצרכן של אנרגיה סגולית.הספק מופק (יעיל) והספק מושקע, נצילות של משאבה וטורבינה.  משאבה ו-(או)טורבינה במשוואת ברנולי.

משוואת ברנולי עבור נוזלים ממשיים. הפסדי האנרגיה הסגולית (הפסדי העומד). תאור גרפי של משוואת ברנולי.

הפסדי עומד אורכיים בצינור. נוסחת דארסי-ווייסבאך.שיטות שונות לקביעת מקדם חיכוך (חישוב לפי משטר זרימה,דיאגרמת מודי). הפסדי עומד אורכיים בצינור. שיטת הייזן-וויליאמס (חישוב ומונוגרמה).

מערכת צינורות המחוברים בטור. שילוב הפסדים אורכיים ומקומיים. צינור שקול.  מערכת צינורות המחוברים במקביל. שילוב הפסדים אורכיים ומקומיים.

זרימת הנוזלים דרך פתחים (פתח קצר, שפופרת, דיאפרגמה). התרוקנות המיכל דרך פתח בתחתית.

 

174053 תברואה ואיכות מי שתיה

הכרת איכויות המים הנדרשות למטרות שונות, והשיטות הננקטות כדי לטפל בהם באיכות המתאימה.

מבוא: מחזור המים בטבע, גורמים הפוגעים במחזור הטבע, סקירה כללית על משק המים בישראל בעבר ובהווה, מאזן המים בישראל,  הגדרת המושגים: "משאב טבעי", "משבר המים", מחזור מים, אקוויפר, פרופיל הקרקע, תווך רווי ולא רווי, מפת רגישות מקורות המים, מוביל המים הארצי, מפלס עליון ותחתון של הכנרת.

מקורות המים: מקורות מים עיליים, מקורות מים תת קרקעיים, מקורות מים חלופיים (ים, שפכים). הכנרת. מי תהום. התפלת מי ים. מדדי איכות מים – איכות מים- מהי?, גורמים המשפיעים על איכות המים, מחזור החנקן בטבע, כלורידים, מליחות, עודף חנקות, השפעת המליחות על מבנה הקרקע והצמח. מדדי מים פיסיקליים, כימיים ומיקרוביאליים.

העברת מחלות במים: מגפות שכיחות המתפשטות בקרב האוכלוסיה בעקבות בעיית איכות מים. דרכים למגר את המגפות ולעקוב אחר איכות המים.

טכנולוגיות טיפול מתקדמות: עקרונות תהליך ההפתתה, קואגולציה ופלוקולציה, מפתיתים, מפתיתי עזר, אלום סולפט, מהירות ערבול, גרדיאנט שיקוע, זמן מגע, מבחן כדים, סינון חול, סינון גרנולרי, שיקוע, הפלרת מי שתייה.

חיטוי: כלור, חומצה היפוכלוריט, יון היפוכלוריט, כלור חופשי, כלוראמינים, כלור קשור. מטרות החיטוי, תכונות חומר החיטוי, סוגי מחטאים כימיים ופיסקליים. הכלור כחומר חיטוי שכיח. יעילות חיטוי, שאריתיות ועמידות חומר חיטוי במים. 

תקנות איכות מים: סקירה על תקנות העם בנוגע לאיכות המים, המלצות ועדת עדין. רמה מרבית מותרת, רמה מרבית רצויה.

174062  טיפול בשפכים והשבת קולחים 1

174073  טיפול בשפכים והשבת קולחים 2

מבוא: משק המים בישראל, הגדרת המושג שפכים, הגדרתם כמשאב או מפגע, תמונה עדכנית למצב טיפול בשפכים בישראל, תמונה עדכנית לניצול קולחים בישראל, סקירה הסטורית והבטים תברואתיים לניצול שפכים כמשאב, מקורות שונים של שפכים,. תרשים זרימה של היווצרות שפכים, הגדרת מקורת זיהום מים. מקרה בוחן כנחל אלכסנדר. חוק המים-תקנות בריאות העם.

מושגים בסיסיים: מים שפירים, אקוויפרים, שפכים (wastewater), קולחים (effluent), בוצה (sewage), מכון טיהור (מט"ש), טיהור שפכים.

שיטות טיפול בשפכים (כללי): מטשים אקסטנסיביים ואינטנסיביים. הכרת המושגים, העקרונות וההבדלים בטיפול אינטנסיבי לטיפול אקסטנסיבי.

איפיון ההרכב הכימי והפיסיקלי של שפכים. איפיון לפי מקור (מרכיבים ותכונות אופייניות): שפכים ביתיים (סניטריים), מים אפורים, שפכי תעשייה, שפכי רפתות.  הרחבה ומתן דוגמאות לכל קטגוריה ותת קטגוריה. לדוגמא: בורון, מתכות ומלחים בתת קטגוריה "מזהמים אנאורגני". דטרגנטים וחמרי הדברה כחומרים אורגנים.

גורמים המשפיעים על תהליך הטיפול (טמפרטורה, מליחות, pH, ריכוז חמצן מומס).

מושגים: מסיסות, קולואידים, מוצקים מרחפים, תרכובות נדיפות.

מזהמים אנאורגנים בשפכים – הבנת המונחים: מתכת, מתכת כבדה, יסודות קורט, בורון, מלחים.  הגדרת ריכוזים מותרים על פי "תקנות המים (מניעת זיהום מים)", תרומת הטיפול להקטנת ריכוזי מזהמים אלה לאחר הטיפול. הצגת ההבדל בין השפעת ריכוזי מתכות כבדות החיוניות לבני אדם לבין השפעת מתכות רעילות לבני האדם. מקור המלחים בשפכים, תקנות לצמצום ריכוזי מלחים בשפכים, סילוק תמלחות לים, ת"י 438 להורדת ריכוז הבורון במקור.

טיפול בקצה הצינור, פרכלורט, בורון, מלחים.

מזהמים אורגנים: תרכובות אורגניות, הבנת תהליך פירוק החומר האורגני ע"י אוכלוסיית החיידקים, מדדים לפירוק חומר אורגני:

צח"ב-צריכת חמצן ביוכימית/ביולוגית (BOD), צח"כ – צריכת חמצן כימית (COD). הבנת ההבדלים העקרוניים בין השיטות והכרת הקשר הליניארי בין הפרמטרים.

חמצן מומס – השתנות ריכוז חמצן בהתאם לשינויים בריכוז החומר האורגני. כלל המוצקים (TSS), מוצקים מרחפים (SS), מוצקים מומסים (DS). pH, עכירות.

תהליכי סילוק חנקן בתהליכי ניטריפיקציה ודה-ניטריפיקציה המשולבים במהלך הטיפול השניוני.

סוגי מתקני טיפול – אגני חימצון, בוצה משופעלת, אגנים ירוקים (Wetland), Bio-disk, SBR. יתרונות וחסרונות.

דיגום וניטור שפכים: מכשירי מדידה בסיסיים – טמפרטורה, מוליכות חשמלית, pH , חמצן מומס, עכירות, כלור נותר.

חשיבות הדיגום. בחירת נקודת הדיגום.

ביקור במעבדה מקצועית של השפד"ן.

טיפול שלישוני – חיטוי בכלור (גז/נוזלי), חיטוי ב- UV, שיטות סינון

בוצה – טיפול בבוצה במט"ש: ייצוב בוצה, סחיטת בוצה. טיפול בוצה באתרים מוסדרים. חוקים. שימושי בוצה.

זיהום ים נחלים -  זיהום אקוויפרים – תע"ש כמקרה בוחן. הפרעות תברואתיות. הפרעות ביולוגיות בנחלים – שיקום נחלים – נחל הירקון ואלכסנדר כמודל. הפרעות סביבתיות.

חוקים ותקנות – ועדת ענבר, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה.

פרוייקט השפד"ן: מאפייני השפכים, החדרת קולחים, הקו השלישי – השבה לחקלאות, סיור.

174035 טיפול בבוצה ובשפכי תעשיה

הקורס מהווה קורס המשך לקורס טיפול שפכים והשבת קולחים ומתמקד בשני נושאים מרכזיים המשפיעים על תפקודו התקין של מכון הטיהור העירוני בשפכים.

החלק הראשון יוקדש לטיפולי קדם בתעשיות להרחקת מזהמים, אשר מערכת הולכה והטיפול העירוניים אינם יכולים להתמודד איתן. תוסבר התקינה הקיימת בארץ, האכיפה והמשמעויות של טיפול לקוי. יילמדו עקרונות התכן של יחידות טיפול שונות כתלות במזהמים.

החלק השני של הקורס יכלול הרחבה של נושא הטיפול בבוצה, הנלמד בקורס טיפול שפכים והשבת קולחים ויכלול הסבר תאורטי של נושאי ייצוב הבוצה, המים בבוצה והרחקתה לצורך הקטנת הנפח וכן סקירה בליווי דוגמאות של סוגי הריאקטורים והציוד הנילווה המשמשים לטיפול בבוצה. כמו כן יילמדו תקנות הבוצה והדרכים להשגתם.

174057 דיגום מי שתיה

הכשרה והסמכת דוגמי מי שתייה לשם עריכת בדיקות מיקרוביאליות, בדיקות כימיות מצומצמות, השפעות אורגנולפטיות, מתכות ובדיקות שדה.

מיקרוביולוגיה: מבוא למיקרוביולוגיה של מי שתיה. סוגי מיקרואורגניזמים העלולים להימצא במי שתיה. שיטות דיגום, בידוד, זיהוי והערכת תוצאות.

פרמטרים כימיים ופיזיקליים של מי שתיה.

תחלואה: מחלות העלולות לעבור ע"י מים. מנגנוני העברה והדבקה. התפרצויות של תחלואות.

חיטוי: כימיה בסיסית של חיטוי ושיטות חיטוי מקובלות במי שתייה. הכלרה.

תקנות ואכיפה. טיפול באירועי מים.

תכנית דיגום: עקרונות והנחיות להכנת תוכנית דיגום כולל תרגול מעשי בשטח.

הכרת ערכות לדיגום בשדה כולל תרגול.

הקורס ניתן ע"י מרצים מוסמכים מטעם משרד הבריאות. מקנה תעודת הסמכה של משרד הבריאות (מותנה במעבר בחינה חיצונית).

174044 צנרת ואביזרי מים

הכרת אביזרים והחומרים המשמשים לבניית מערכות מים והתנהגותם ההידראולית. במסגרת הקורס נסקרים אביזרי מים שונים, תקנים המכתיבים את אופן השימוש בהם, והחומרים מהם הם נבנים. מפורט הייעוד של כל אביזר, משמעותו במערכת ודרכי התקנתו.

צינרות פלדה, פוליאתילן ו- PVC: חומרים, שיטות ייצור, תקנים, שיטות ואביזרי חיבור, ניהול עבודות הנחת צנרת.

מגופים: סוגי מגופים – טריז, אלכסוני, פרפר, כדור, חרוט, בעיות הידראוליות,  מיקום והתקנה.

שסתום חד-כיווני – אל-חוזרים סוגים ויישומים.

ווסתי לחץ: מגוף הידראולי, צנרת שירות, בחירת דגם, קוויטציה

פיקוד תלת-דרכי, דו-דרכי ופיקוד דו-נפחי (5×2, 4×2 ועוד), עקרון עבודה, הכרת אביזרים + סקירת יתרונות וחסרונות.

מדידת מים – סקירה כללית של סוגי מודדים ושיטות מדידה. ספיקות מינימום ומקסימום.

קוצבים והידרומטרים – סקלות, שיטות תמסורת, סוגי פלטים וכד'

הלם מים: תיאוריה, הלם בצנרת קשיחה ואלסטית, השפעת אוויר על עצמת הלם מים,  זמן סגירת מגוף. השפעת אוויר על הלם מים, דרכי מניעה.

 

 174013 משאבות

משאבות: מבנה והנדסת מכונות וחומרים, סוגי מאיצים, אטמים מכנים, שיטות הנעה וסוגי מנועים, פרמטרים לבחירת סוג המשאבה בהתאם לנוזלים השונים.

משאבות צנטריפוגליות: הסבר על אופן פעולתן (חוק ברנולי).

משאבות מים: הדרוטכניקה: מושגי יסוד ויחידות נפוצות של ספיקה, עומד, הספק, נצילות, npsh.

מתקן בדיקה לאיפיון משאבות מים: מבנה המתקן, שיטות בדיקה, מדידות ורישום, יצירת גרף פעולה.

הפסדי עומד: עומד סטטי (ביניקה ובסניקה), עומד דינמי (הפסדים בצנרת ובאביזרים. תרגיל לחישוב הפסדים דינמיים בעזרת טבלאות חישוב מוכנות המסופקות ע"י המרצה.

ספיקה: חישוב ספיקות לפי כמות צרכנים (מבני מגורים, בתי מלון, בתי חולים ויישובים) בעזרת נוסחא וטבלאות המסופקות ע"י המרצה.

איפיון מערכת: השילוב בין הספיקה לעומדים השונים (סטטי ודינמי)

שינויים בספיקה ועומד בהתייחס לשינויים ברשת  ושינויים יזומים בשיטות שונות.

אביזרים יעודיים: סוגי מגופים שסתומים, מיכלי לחץ, פרסוסטטים, מונומטרים, מצופי פיקוד, שסתומי אויר, מקטיני לחץ ופורקי לחץ.

מתקני שאיבה – לפני ביצוע: אישור הציוד, הכרת התקנים והדרישות, תכנון מיקום הציוד, תיאום בין הקבלנים השונים.

שיטות התקנה: מיקום, בסיסים, התאמת קוטרים, בחירת אביזרים, סדר התקנת אביזרים, ביצוע תוך כדי ראיית השרות למיתקן אחרי מסירה.

מסירה לבודק מוסמך: הבנת דרישות התקן ומסירה בדרך המכבדת את המוסר.

חשמל: עקרונות עיקריים, שיטת חיבור מנועים, לוחות מפצלים, פיקוד ובקרה: לוגיקה של לוח פיקוד להפעלת זוג משאבות.

מתקני הגברת לחץ: שיטות פעולה, הידרופור, בקרת מהירות, תקלות אופייניות.

 174082 הידרולוגיה

הכרת המערכות בהן יש מים במערכות קרקעיות (נגר עילי, מי תהום, בארות, מאגרים), והכרת האמצעים למדידתם הכמותית. הקורס יקנה כלים בסיסיים להבנת הנגר העילי – חיזוי ומדידה, הכרת סביבת מי התהום, והפרמטרים ההנדסיים לתפעול בארות.

מבוא: הגדרות, תחומי ההידרולוגיה חלוקה, פעולות, קשר והבדלים בין התחומים, שימושים חשובים בהידרולוגיה, הצורך בהידרולוגייה, המחזור ההידרולוגי, הסבר ותיאור מרכיבי המערכת, משקל רכיבי המע' ההידרולוגית, מאזני מים, משוואת המאזן ההידרולוגי, נפח בקרה, מאזן המים בישראל.

משקעים – סוגי משקעים, עננים, גשם, סופות; אגן ההיקוות; התאדות ודיות; חידור ורטיבות קרקע; מי תהום; נגר וגשם עודף; ההידרוגרף; הידרומטריה ומתקני מדידה; סטטיסטיקה הידרולוגית; סופות גשם וספיקות תכן.

64310 ניקוז ושימור הקרקע

הכרת מערכות ניקוז עילי ותת קרקעי ושימור קרקע.

מבוא: צרכים חקלאיים ועירוניים בניקוז ושימור קרקע. הסבר תאורטי על שימור קרקע והגנה מפני סחף תוך מתן דוגמאות קיימות.

שימור קרקע: סחיפה ע"י מים ורוח, משוואות סחף מים ורוח, שיטות שימור קרקע

ניקוז תת-קרקעי: מבוא, מטרות, עקרונות הידרולוגיים והידראוליים, זרימת מי תהום, סוגי נקזים, אופן בחירת הנקזים,חישובי נקזים, המרווחים בינהם ועומק הטמנתם. משוואת הוכהודט.ביצוע ואחזקה, שטיפת מלחים.

השפעת מי התהום על היווצרות עודפי מים ומלחים, תופעת עליה קפילרית של מי תהום וסימני המלחה בקרקע.

ניקוז על-קרקעי:  הסדרת נחלים ומניעת שיטפונות, יצוב תעלות ניקוז, מניעת נגר ע"י עיבודים וטרסות, מבנים ומתקנים. בניית תעלות ושימוש במשוואת מנינג,בניית מפתנים והקריטריונים הנדרשים כגון מרווח בין מפתנים ושיפוע נדרש, שימוש בפתנים לייצוב זרימה (יחד עם טכניקות כגון צמחייה וייצוב באבן).

164320 איגום ומאגרים

הכרת עקרונות אגירת המים ויישומן במערכות מי השתייה וההשקיה בישראל.

מבוא: מטרות אגירת מים, סיווג מאגרים, בחירת אתר אגירה.

הידרולוגיה של מאגרים: קורות מילוי, איבוד, חישוב וניתוח הילוך גיאות.

מאגרי עפר: מיקום, יחסים גיאומטריים, מחפורות וסוללות, יציבות מדרונות, חישובי זרימה בסוללת מאגר, איטום מאגר, פירוט תהליך ביצוע, תזוקה ותפעול.

מאגרי אבן ובטון. מתקנים- מילוי, ריקון. שאיבה.

174066 קידוחי מים

הכרת הרקע הגיאולוגי וההנדסי של קידוחי מים, דרכי ביצועם ופיענוח המימצאים המתקבלים מהם.

מבוא: מושגי יסוד בגיאולוגיה, מושגי יסוד בגיאוטכניקה, ניתוח מפות מסוגים שונים, סקרים גיאופיזיים.

גיאולוגיה של ארץ ישראל: תאור כללי של ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל, סיני והארצות השכנות. הכרת החתך הסטרטיגרפי, הפליאוגיאוגרפיה והתפתחות המבנה הגיאולוגי.

קידוחים -  סוגי קידוחים, שיטות קידוח, מגדל הקידוח, בוץ קידוח, מבנה הקדח דרישות הפילטר, איטום וחימצות. אספקטים טכניים- תחזוקה וממגבלות.

מי תהום – מבוא והגדרת אקוויפרים, תנועת מי תהום, הידראוליקה והידרולוגיה של בארות, מאזן מים, הגדרת כיווני זרימה, משוואות זרימה באקוויפרים שונים. קווי זרם ואקוויפוטנציאליים. מהי זרימה תמידית ומהי זרימה לא-תמידית דוגמאות ומשמעות.

מבחני שאיבה.

 

174057 מז"ח

הכשרה והסמכת מתקיני ובודקי אביזרים למניעת זרימה חוזרת במערכות מים.

מושגים בסיסיים. סיבות ותיאוריה של זרימה חוזרת. אביזרים למניעת זרימה חוזרת. דרישות לתחזוקה תקופתית. טיפול בתקלות ותיקון בשדה. דרגות סיכון והתאמת האביזרים לכל דרגה. ערכות בדיקה למז"ח. התקנה ובדיקה של מז"ח: תיאוריה ותרגול מעשי. תקנות ומדיניות משרד הבריאות. רישום ודיווח. תקנים בנושא מערכות מים. אירועי זרימה חוזרת. תצוגת אביזרים למניעה חוזרת של חברות יבואנים.

הקורס ניתן ע"י מרצים מוסמכים מטעם משרד הבריאות. מקנה תעודת הסמכה של משרד הבריאות (מותנה במעבר בחינה חיצונית).

44751 מאגרי מידע וכתיבה מדעית

הכרת מקורות ספרות: ספרים, מאמרים, כתבי עת, מילונים מקצועיים, Handbooks.

חיפוש במאגרי מידע ממוחשבים: כללי חיפוש ברשת הספריה וספריות אוניברסיטאיות מקושרות, חיפוש בתקליטורים ובאינטרנט. מאגרי מידע אלקטרוניים.

כתיבת דוחות מדעיים: מבנה (מבוא, חומרים ושיטות עבודה, תוצאות והצגתן בטבלאות ואיורים, דיון ומסקנות, ביבליוגרפיה).

פניה לתעסוקה.

174019 התפלת מים

מושגי יסוד: סוגי מים ומקורותיהם, מים ואדים, מסיסות מלחים במים, ריכוז מלחים והקשר למוליכות החשמלית של המים, טמפרטורה ומסיסות מלחים, חומציות ובסיסיות, זיהום ועכירות, מושגי יסוד בהתפלה – יחס השבה, יחס כלכליות, סקירה כללית על מתקני ההתפלה בארץ.

תהליכי זיקוק ועקרונות הפעלתם: תהליכי אידוי ועיבוי, חימום מי הזנה, עיבוי מי תוצר, צנרת ומשאבות, מבנים, מאייד פריצה רב דרגתי, זיקוק רב שלבי, זיקוק דחיסת אדים.

מתקני התפלה ממברנליים: שיטת האוסמוזה ההפוכה, סוגי ממברנות ותכונותיהן, מבנה מתקני ממברנות, אלקטרודיאליזה, השוואה בין תהליכי זיקוק להתפלה ע"י ממברנות.

תהליכי קדם.

מקורות אנרגייה למתקני התפלה: מקורות קונבנציונליים – חשמל, קיטור, מקורות חלופיים – אנרגיה סולרית, מקורות גיאוטרמיים, אנרגיה גרעינית.

שילוב מים מותפלים במערכות אספקה – איכות מים, נפח פעיל של מים מותפלים לצפי לשנים הקרובות, בעיות מיהול, מעקב אחר שינויים בהרכב מלחים ומנרלים, השפעה על מערך צנרת המים.

טיפול ברכז.

תפעול מתקני התפלה ואספקת מי הזנה.

כלכלה של התפלה: חישובי כדאיות, חישובי עלות מים, מידע מוקדם והכנת מכרזים.

מתקני התפלה בישראל: סקירה כללית על החלטת הממשלה בנוגע להקמת מתקני התפלה ונפח פעולתם, פעילות עכשווית, חסרונות ויתרונות בתפעול מערך  התפלה, טכנולוגיות עתידיות.

174018 אספקת מים

הקניית כלים להבנה ולתכנון של מערכות אספקה עירוניות.

מבוא – עקרונות מערכת האספקה העירונית , תכנון כללי, מבנה דוח הנדסי.

מאפייני מערכות האספקה בישראל : מאפייני איכות מים, מאפייני צריכה, שילוב מים ממקורות שונים (בארות, מי מוביל, התפלה), תמ"א 31,תמ"א 35.

צנרת: סוגי צנרת, הנחת צנרת לפי הנחיות משרד הבריאות, בדיקות לחץ בצנרת.

צריכה וצרכנים  - חיזוי גודל אוכלוסייה, צריכת מים בישראל, ניתוח צריכות מים וויסות יומי שבועי, תכנון פרויקט – שלבי ביצוע.

תכנון ראשוני לאספקת מים – קוטר כלכלי עבור קווי צנרת , נוסחת הייזן-ויליאמס ושימושיה.

משאבות במערכות אספקה עירוניות-מערכי שאיבה, עקום המשאבה, חיבור משאבות בטור ובמקביל, חוקי דמיות. כלים תיכנוניים וחישוביים, ניתוח כלכלי.

רשת עץ ורשת טבעתית – יתרונות וחסרונות, הצגת בעיית LP  רשת עץ.

מערכות ותקנים לכיבוי אש – אספקת מים לכיבוי שריפות, אביזרי מים, לחצים במערכת אספקת מים, אגירה, מבנה מערכות האגירה, קביעת נפח האגירה, טיפול תברואתי במערכות אגירה עירוניות, איגום לצורכי ויסות יומי/שבועי.

פחת –  הסבר המושג, איבודים במערכת אספקת מים, דוגמת חישוב להפסד פחת מים בעיר ובשכונה, שיקולי אנרגיה במערכות אספקת מים.

תרגיל מסכם – התרגיל כולל עקרונות תכנון  ראשוני לאספקת מים  בהסתמך על הנוסחאות והחומר הנלמד בקורס.

 

174045 פיקוד ובקרה ממוחשבת 1

הכרת מערכות אוטומציה ובקרה ויישומן בתעשייה בכלל ובמערכות אספקת המים בפרט.

רשתות מים לפיקוד ובקרה; התקנים מפוקדים במערכות הולכת מים; יחידות פיקוד מקומיות; יחידות בקרה מרכזיות

174075 ניהול סביבתי וכלכלת מים

הקניית כלים להבנה ולתכנון סביבתי וכלכלת מים במשק הנתון במשבר רציף של מספר שנות בצורת. ייבחנו היכולות המעשיות המאפשרות תמרון במערך סביבתי הנתון בהדלדלות משאב המים והקרקע. הקורס יסוב סביב דינים ותקנות הקיימים בישראל תוך כדי הבאת דוגמאות.

174037 דיני סביבה

הכרת מושגי יסוד מובילים במדיניות סביבתית, סקירת ציוני הדרך המרכזיים  בהתפתחות המודעות לאיכות הסביבה ולמשבר הסביבתי.

המשבר הסביבתי; הבסיס הרעיוני לדיני איכות הסביבה וגישת הניתוח הכלכלי; היבטים אתיים ונורמטיביים; היבטים מדעיים; חופש המידע בנושאים סביבתיים; רפורמות בדיני הסביבה.

44821 איכות הסביבה ופסולת מוצקה

המצב הסביבתי בארץ ובעולם – התפתחות הסטורית, השקפות שונות, גורמים ותהליכים במצב הסביבתי כיום. פסולת – כמויות, הרכב, מגמות טיפול בארץ ובעולם, הטמנת אשפה, הפקת אנרגיה מפסולת. מיחזור: הכרה וניתוח מעגל המיחזור למרכיביו השונים, קומפוסטציה אירובית, טיפול אנאירובי, מגמות כלכליות במיחזור פסולת. מים – פוטנציאל המים בעולם ובישראל, שימושי מים, זיהומי מים, טיפול במי-שתיה. שפכים וקולחן – מרכיבי השפכים, גורמי זיהום, שיטות טיפול, השבת קולחין.

תכנון סביבתי – חוק התכנון והבניה, תסקירי השפעה על הסביבה, חוף ים ושטחים פתוחים. איכות אויר – גורמי זיהום, חלקיקים, תחמוצות חנקן, ניטור, אפקט החממה והחור באוזון. איכות הסביבה בגליל המערבי – תמונת מצב.

164330 סיורים והרצאות אורח

סיורים מקצועיים המלווים בהרצאות למתקני טיהור שפכים וטיפול במים, מפעל קומפוסט, מפעלי מחזור, מפעלים לייצור ציוד תברואי, מאגרים עיליים ועוד.

174057 דיגום מי נופש

הכשרה והסמכת דוגמי מי נופש במגזר הפרטי והציבורי, לשם עריכת בדיקות מיקרוביאליות, בדיקות כימיות מצומצמות ובדיקות שדה.

בריכות שחיה, מקוואות ונחלים: תיאור אתרים, מטרות הדיגום, סיכון בריאותי ומקורות זיהום. עקרונות החיטוי בבריכות ומקוואות

הסינון בבריכות.

קביעת תוכנית דיגום, כלי דיגום, הכנה לדיגום, ציוד לדיגום, בדיקות נלוות (חופי רחצה ונחלים).

בריכות שחיה: שימור, איחסון והובלת דגימות, זיהוי, רישום, תיעוד

תקנות משרד הבריאות בנושאי בריכות שחיה, מקוואות וחופי רחצה; התקנות בנושא נחלים.

חופי רחצה: תיאור נושא, מטרות הדיגום, בחירת הנקודות.

תירגול דיגום: נחלים.

סיור בבריכות שחיה, בחוף ים, בנחל ותירגול דיגום ומדידה

הבטחת איכות בתהליכי דיגום

נהלי בטיחות, תיאור אירועים, נהלי דיגום באירועים.

דיגום ללגיונלה מג'אקוזי; נהלים.

הקורס ניתן ע"י מרצים מוסמכים מטעם משרד הבריאות. מקנה תעודת הסמכה של משרד הבריאות (מותנה במעבר בחינה חיצונית).

 164110 מבוא לביולוגיה

הכרת תחומי הביולוגיה. הבנת העקרונות הביולוגים המגוונים מהמבנה המולקולרי דרך מבנה התא והתארגנות תאים לרקמות ואיברים.  סקירת המקרומולקולות הביולוגיות הכוללות סוכרים, שומנים, חלבונים וחומצות גרעין. מאפיני החיים: התא היחידה הבסיסית של החיים, אברוני התא, דרכי פעולתו וחלוקתו, תאים פרוקריוטים ואאוקריוטיים. התפתחותם האבולוציונית של מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים ובע"ח.

174010 פרויקט

השלב האחרון בהכשרת הסטודנט לקראת היציאה לשטח – למקום עבודה. שלב זה מהווה נדבך נוסף לפני שהסטודנט משתלב בתעשייה או במחקר ופיתוח.  

פרויקט הגמר מהווה תמצית וסיכום של הידע המקצועי אותו רכש הסטודנט במהלך לימודיו. הסטודנט אמור לבצע אינטגרציה של החומר שלמד בקורסים השונים וליישם את החומר העיוני והמעשי בעבודתו. במסגרת ביצוע הפרויקט יחשף הסטודנט לשימוש בספרות מקצועית ספציפית לתחום בו יעסוק. בנוסף הסטודנט יתנסה בעבודה בצוות.

בשלב זה יתמקד הסטודנט בתיכנון העבודה, בעבודה מעשית, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות בכתיבת דווח מדעי, ויגן על העבודה בבחינה חיצונית.